Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
JC JC REL606 1,733,647 IS150 (–) +3 bp coding (683‑685/1413 nt) pykF pyruvate kinase

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew annotation gene product
* ? REL606 588495 =NA (NA)57 (1.170) 35/62 0.1 noncoding (1/1977 nt) IS150 repeat region
?REL606 1733647 = 37 (0.680)coding (683/1413 nt) pykF pyruvate kinase
* ? REL606 = 666130NA (NA)37 (0.690) 29/68 0.5 noncoding (1443/1443 nt) IS150 repeat region
?REL606 = 1733649 65 (1.190)coding (685/1413 nt) pykF pyruvate kinase

Only 100 of 114 total aligned reads displayed.

TCATCTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGCATC  >  REL606/1733614‑1733684
                                   |                                   
tcatcTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACA                                     >  1:7416103‑M2/1‑36 (MQ=255)
tcatcTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACA                                     <  1:7238822‑M2/36‑1 (MQ=255)
 atttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaacaa                                    >  1:5813488‑M2/33‑36 (MQ=255)
  tttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaacaac                                   >  1:2312313‑M2/32‑36 (MQ=255)
  atcTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtg                                   <  1:6789813‑M2/36‑3 (MQ=255)
    tcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                                 <  1:5927855‑M2/7‑1 (MQ=255)
    tcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                                 <  1:5929671‑M2/7‑1 (MQ=255)
    tcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                                 >  1:1859173‑M2/30‑36 (MQ=255)
    tcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                                 >  1:2082809‑M2/30‑36 (MQ=255)
    ctcCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgta                                 <  1:2616775‑M2/36‑5 (MQ=255)
    atctcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                                 <  1:2182853‑M2/7‑1 (MQ=255)
     tcCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtac                                <  1:802586‑M2/36‑6 (MQ=255)
     catcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTc                                <  1:3920212‑M2/8‑1 (MQ=255)
     catcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTc                                >  1:6624203‑M2/29‑36 (MQ=255)
      ccAAGATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtact                               >  1:1588985‑M2/1‑30 (MQ=255)
      ccAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtact                               <  1:4727219‑M2/36‑7 (MQ=255)
      ccAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtact                               >  1:5974115‑M2/1‑30 (MQ=255)
      atcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcg                               >  1:3648480‑M2/28‑36 (MQ=255)
      atcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcg                               <  1:669229‑M2/9‑1 (MQ=255)
       tcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcga                              <  1:703351‑M2/10‑1 (MQ=255)
        aaaaTCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactga                             >  1:6480009‑M2/1‑28 (MQ=255)
         gtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcgacg                            <  1:3376699‑M2/12‑1 (MQ=255)
         gtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcgacg                            >  1:2894656‑M2/25‑36 (MQ=255)
          tccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcgacga                           >  1:5188340‑M2/24‑36 (MQ=255)
          tccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcgacga                           <  1:237377‑M2/13‑1 (MQ=255)
          aaTCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgacc                           <  1:4168245‑M2/36‑11 (MQ=255)
          aaTCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgacc                           <  1:1371748‑M2/36‑11 (MQ=255)
           ccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaa                          >  1:3753760‑M2/23‑36 (MQ=255)
           ccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaa                          <  1:3168735‑M2/14‑1 (MQ=255)
           ccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaa                          >  1:4388468‑M2/23‑36 (MQ=255)
           aTCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccc                          <  1:5746124‑M2/36‑12 (MQ=255)
            tCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgacccc                         >  1:2723664‑M2/1‑24 (MQ=255)
            caacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaaa                         <  1:2016766‑M2/15‑1 (MQ=255)
            caacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaaa                         <  1:1254894‑M2/15‑1 (MQ=255)
              gAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaa                       <  1:7079733‑M2/36‑15 (MQ=255)
               caaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATcc                      >  1:4799721‑M2/19‑36 (MQ=255)
               caaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATcc                      <  1:2607963‑M2/18‑1 (MQ=255)
               caaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATcc                      >  1:6681125‑M2/19‑36 (MQ=255)
               aaaaCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaa                      >  1:4062409‑M2/1‑21 (MQ=255)
               aaaaCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaa                      >  1:3726680‑M2/1‑21 (MQ=255)
               aaaaCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaa                      <  1:5499920‑M2/36‑16 (MQ=255)
                aaagtgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCt                     <  1:4501355‑M2/19‑1 (MQ=255)
                 atatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTc                    <  1:1242169‑M2/20‑1 (MQ=255)
                 aaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTc                    <  1:4328438‑M2/20‑1 (MQ=255)
                 aaCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaa                    >  1:2471673‑M2/1‑19 (MQ=255)
                  aatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCg                   >  1:2078444‑M2/16‑36 (MQ=255)
                  aatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCg                   >  1:4707910‑M2/16‑36 (MQ=255)
                  aCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaag                   <  1:4778567‑M2/36‑19 (MQ=255)
                    tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCtcgca                 >  1:2228108‑M2/14‑34 (MQ=255)
                    tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGaa                 <  1:1349842‑M2/23‑1 (MQ=255)
                    tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGaa                 >  1:1951812‑M2/14‑36 (MQ=255)
                    tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGaa                 >  1:6111275‑M2/14‑36 (MQ=255)
                    tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGaa                 >  1:5954341‑M2/14‑36 (MQ=255)
                    tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGaa                 <  1:4284154‑M2/23‑1 (MQ=255)
                    cAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagtt                 >  1:3356538‑M2/1‑16 (MQ=255)
                     aGGAGGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagttg                >  1:589780‑M2/1‑15 (MQ=255)
                     aGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagttg                <  1:3398128‑M2/36‑22 (MQ=255)
                     aGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagttg                >  1:6960958‑M2/1‑15 (MQ=255)
                      ggagcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGc               <  1:6210779‑M2/25‑1 (MQ=255)
                      ggAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagttgg               >  1:651316‑M2/1‑14 (MQ=255)
                       gtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGcc              >  1:4053987‑M2/11‑36 (MQ=255)
                       gAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagttgga              <  1:3644252‑M2/36‑24 (MQ=255)
                        tgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCct             >  1:1373527‑M2/10‑36 (MQ=255)
                        tgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCct             <  1:1972381‑M2/27‑1 (MQ=255)
                          cagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCctct           >  1:4023453‑M2/8‑36 (MQ=255)
                          cagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCctct           >  1:5084052‑M2/8‑36 (MQ=255)
                          cagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCctct           <  1:2805093‑M2/29‑1 (MQ=255)
                           agtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGCAGCCTCTg          >  1:381863‑M2/7‑36 (MQ=255)
                           agtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTg          <  1:5598230‑M2/30‑1 (MQ=255)
                            gtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGa         >  1:3396807‑M2/6‑36 (MQ=255)
                            gtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGa         >  1:6122840‑M2/6‑36 (MQ=255)
                            gaacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGa         <  1:4296085‑M2/31‑1 (MQ=255)
                            ccTCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagtt         <  1:5786085‑M2/36‑29 (MQ=255)
                            ccTCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagtt         >  1:4915720‑M2/1‑8 (MQ=255)
                             cTCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagtta        <  1:2387214‑M2/36‑30 (MQ=255)
                             aacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGAc        <  1:6419369‑M2/32‑1 (MQ=255)
                              tCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagttaa       <  1:6260572‑M2/36‑31 (MQ=255)
                              tCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagttaa       >  1:6493408‑M2/1‑6 (MQ=255)
                               caACATCTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACgg      <  1:3230652‑M2/34‑1 (MQ=255)
                               cAACCtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaa      <  1:40355‑M2/36‑32 (MQ=255)
                               cAACAtgtactgaccgcaaaaagttggacagttaaa      >  1:5997928‑M2/1‑5 (MQ=255)
                                cgtatgtactgaccccaaaaagttggacagttaaac     <  1:2886302‑M2/33‑33 (MQ=255)
                                aaCCtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaac     <  1:6725608‑M2/36‑33 (MQ=255)
                                aaCCtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaac     >  1:4421246‑M2/1‑4 (MQ=255)
                                aaCAtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaac     <  1:2608350‑M2/36‑33 (MQ=255)
                                aACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGc     >  1:3834598‑M2/2‑36 (MQ=255)
                                 gtatgtactgaccccaaaaagttggacagttaaaca    >  1:635345‑M2/3‑3 (MQ=255)
                                 gtatgtactgaccccaaaaagttggacagttaaaca    >  1:6331722‑M2/3‑3 (MQ=255)
                                 gtatgtactgaccccaaaaagttggacagttaaaca    <  1:4330236‑M2/34‑34 (MQ=255)
                                 aaaacTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGca    <  1:2110274/34‑1 (MQ=255)
                                 aCAtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaaca    <  1:1265789‑M2/36‑34 (MQ=255)
                                 ACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGCa    >  1:4455150‑M2/1‑36 (MQ=255)
                                  tatgtactgaccccaaaaagttggacagttaaacac   <  1:2026751‑M2/35‑35 (MQ=255)
                                  cAtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaacac   <  1:7054208‑M2/36‑35 (MQ=255)
                                  CAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGCAt   <  1:324202‑M2/36‑1 (MQ=255)
                                   atgtgctgaccccaaaaagttggacagttaaacacg  >  1:5004036‑M2/1‑1 (MQ=255)
                                   atgtactgaccccaaaaagttggacagttatacacg  <  1:6587015‑M2/36‑36 (MQ=255)
                                   atgtactgaccccaaaaagttggacagttaaacacg  <  1:4372063‑M2/36‑36 (MQ=255)
                                   atgtactgaccccaaaaagttggacagttaaacaag  <  1:2474577‑M2/36‑36 (MQ=255)
                                   aacTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGcatc  >  1:346493/1‑36 (MQ=255)
                                   |                                   
TCATCTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGCATC  >  REL606/1733614‑1733684

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 13 ≤  ATCG  < 22 ≤  ATCG  < 30 ≤  ATCG  < 32 ≤  ATCG