Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
JC JC REL606 1,733,647 IS150 (–) +3 bp coding (683‑685/1413 nt) pykF pyruvate kinase

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew annotation gene product
* ? REL606 588495 =NA (NA)57 (1.170) 35/62 0.1 noncoding (1/1977 nt) IS150 repeat region
?REL606 1733647 = 37 (0.680)coding (683/1413 nt) pykF pyruvate kinase
* ? REL606 = 666130NA (NA)37 (0.690) 29/68 0.5 noncoding (1443/1443 nt) IS150 repeat region
?REL606 = 1733649 65 (1.190)coding (685/1413 nt) pykF pyruvate kinase

Only 100 of 108 total aligned reads displayed.

CATCATCTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGCA  >  REL606/1733612‑1733682
                                   |                                   
tccatttcatcgtcccacaaaatgggtgcagtacaa                                     <  1:1319931‑M2/1‑1 (MQ=255)
tccatttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaa                                     >  1:3096993‑M2/36‑36 (MQ=255)
tccatttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaa                                     >  1:3233510‑M2/36‑36 (MQ=255)
tccatttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaa                                     <  1:6720398‑M2/1‑1 (MQ=255)
tccatttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaa                                     >  1:1602596‑M2/36‑36 (MQ=255)
 ccatttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaac                                    <  1:518720‑M2/2‑1 (MQ=255)
 ccatttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaac                                    <  1:5979141‑M2/2‑1 (MQ=255)
 ccatttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaac                                    >  1:1965067‑M2/35‑36 (MQ=255)
  tcatcTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACA                                   >  1:7416103‑M2/1‑36 (MQ=255)
  tcatcTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACA                                   <  1:7238822‑M2/36‑1 (MQ=255)
   atttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaacaa                                  >  1:5813488‑M2/33‑36 (MQ=255)
    tttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaacaac                                 >  1:2312313‑M2/32‑36 (MQ=255)
    atcTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtg                                 <  1:6789813‑M2/36‑3 (MQ=255)
      tcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                               <  1:5927855‑M2/7‑1 (MQ=255)
      tcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                               >  1:2082809‑M2/30‑36 (MQ=255)
      tcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                               <  1:5929671‑M2/7‑1 (MQ=255)
      tcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                               >  1:1859173‑M2/30‑36 (MQ=255)
      ctcCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgta                               <  1:2616775‑M2/36‑5 (MQ=255)
      atctcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACtt                               <  1:2182853‑M2/7‑1 (MQ=255)
       tcCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtac                              <  1:802586‑M2/36‑6 (MQ=255)
       catcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTc                              <  1:3920212‑M2/8‑1 (MQ=255)
        ccAAGATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtact                             >  1:1588985‑M2/1‑30 (MQ=255)
        ccAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtact                             >  1:5974115‑M2/1‑30 (MQ=255)
        ccAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtact                             <  1:4727219‑M2/36‑7 (MQ=255)
        atcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcg                             <  1:669229‑M2/9‑1 (MQ=255)
        atcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcg                             >  1:3648480‑M2/28‑36 (MQ=255)
         tcgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcga                            <  1:703351‑M2/10‑1 (MQ=255)
          cgtccaacaaaatgggtgtagtacaACAACTTcgac                           <  1:428739‑M2/11‑1 (MQ=255)
          cgtccaacaaaatgggtgcagtacaACACCTTcgac                           >  1:6126827‑M2/26‑36 (MQ=255)
          cgtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTtagat                           >  1:5921877‑M2/26‑35 (MQ=255)
          aaaaTCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactga                           >  1:6480009‑M2/1‑28 (MQ=255)
           gtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcgacg                          >  1:2894656‑M2/25‑36 (MQ=255)
           gtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcgacg                          >  1:1863032‑M2/25‑36 (MQ=255)
           gtccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcgacg                          <  1:3376699‑M2/12‑1 (MQ=255)
            tccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcgacga                         >  1:5188340‑M2/24‑36 (MQ=255)
            tccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTcgacga                         <  1:237377‑M2/13‑1 (MQ=255)
            aaTCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgacc                         <  1:1371748‑M2/36‑11 (MQ=255)
            aaTCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgacc                         <  1:4168245‑M2/36‑11 (MQ=255)
             ccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaa                        >  1:4388468‑M2/23‑36 (MQ=255)
             ccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaa                        >  1:3753760‑M2/23‑36 (MQ=255)
             ccaacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaa                        <  1:3168735‑M2/14‑1 (MQ=255)
             aTCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccc                        >  1:691462‑M2/1‑25 (MQ=255)
             aTCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccc                        <  1:5746124‑M2/36‑12 (MQ=255)
              tCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgacccc                       >  1:2723664‑M2/1‑24 (MQ=255)
              caacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaaa                       <  1:1254894‑M2/15‑1 (MQ=255)
              caacaaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGaaa                       <  1:2016766‑M2/15‑1 (MQ=255)
                gAAAACCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaa                     <  1:7079733‑M2/36‑15 (MQ=255)
                 caaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATcc                    >  1:4799721‑M2/19‑36 (MQ=255)
                 caaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATcc                    <  1:5156634‑M2/18‑1 (MQ=255)
                 caaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATcc                    >  1:6681125‑M2/19‑36 (MQ=255)
                 caaaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATcc                    <  1:2607963‑M2/18‑1 (MQ=255)
                 aaaaCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaa                    >  1:4062409‑M2/1‑21 (MQ=255)
                 aaaaCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaa                    <  1:5499920‑M2/36‑16 (MQ=255)
                 aaaaCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaa                    >  1:3726680‑M2/1‑21 (MQ=255)
                  aaagtgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCt                   <  1:4501355‑M2/19‑1 (MQ=255)
                   atatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTc                  <  1:1242169‑M2/20‑1 (MQ=255)
                   aaatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTc                  <  1:4328438‑M2/20‑1 (MQ=255)
                   aaCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaa                  >  1:2471673‑M2/1‑19 (MQ=255)
                    aatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCg                 >  1:4707910‑M2/16‑36 (MQ=255)
                    aatgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCg                 >  1:2078444‑M2/16‑36 (MQ=255)
                    aCCAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaag                 <  1:4778567‑M2/36‑19 (MQ=255)
                      tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCtcgca               >  1:2228108‑M2/14‑34 (MQ=255)
                      tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGaa               <  1:1349842‑M2/23‑1 (MQ=255)
                      tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGaa               >  1:6111275‑M2/14‑36 (MQ=255)
                      tgggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGaa               >  1:1951812‑M2/14‑36 (MQ=255)
                      cAGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagtt               >  1:3356538‑M2/1‑16 (MQ=255)
                       aGGAGGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagttg              >  1:589780‑M2/1‑15 (MQ=255)
                       aGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagttg              <  1:3398128‑M2/36‑22 (MQ=255)
                       aGGAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagttg              >  1:6960958‑M2/1‑15 (MQ=255)
                        ggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGc             >  1:3097903‑M2/12‑36 (MQ=255)
                        ggtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGc             >  1:4520737‑M2/12‑36 (MQ=255)
                        ggagcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGc             <  1:6210779‑M2/25‑1 (MQ=255)
                        ggAAGGCCTCAACAtgtactgaccccaaaaagttgg             >  1:651316‑M2/1‑14 (MQ=255)
                         gtgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGcc            >  1:4053987‑M2/11‑36 (MQ=255)
                          tgcagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCct           >  1:1373527‑M2/10‑36 (MQ=255)
                            cagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCctct         >  1:4023453‑M2/8‑36 (MQ=255)
                            cagtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCctct         <  1:2805093‑M2/29‑1 (MQ=255)
                            cagtaaaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCctct         <  1:2151486‑M2/29‑1 (MQ=255)
                             agtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGCAGCCTCTg        >  1:381863‑M2/7‑36 (MQ=255)
                             agtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTg        <  1:5598230‑M2/30‑1 (MQ=255)
                              gtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGa       >  1:3396807‑M2/6‑36 (MQ=255)
                              gtacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGa       >  1:6122840‑M2/6‑36 (MQ=255)
                              gaacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGa       <  1:4296085‑M2/31‑1 (MQ=255)
                              ccTCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagtt       >  1:4915720‑M2/1‑8 (MQ=255)
                              ccTCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagtt       <  1:5786085‑M2/36‑29 (MQ=255)
                               taaaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGAc      <  1:3893712‑M2/32‑1 (MQ=255)
                               cTCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagtta      <  1:2387214‑M2/36‑30 (MQ=255)
                               aacaACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGAc      <  1:6419369‑M2/32‑1 (MQ=255)
                                tCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagttaa     >  1:6493408‑M2/1‑6 (MQ=255)
                                tCAACAtgtactgaccccaaaaagttggacagttaa     <  1:6260572‑M2/36‑31 (MQ=255)
                                 caACATCTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACgg    <  1:3230652‑M2/34‑1 (MQ=255)
                                 cAACCtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaa    <  1:40355‑M2/36‑32 (MQ=255)
                                 cAACAtgtactgaccgcaaaaagttggacagttaaa    >  1:5997928‑M2/1‑5 (MQ=255)
                                 cAACAtctactgaccccaaaaagttggacagttaaa    >  1:6501866‑M2/1‑5 (MQ=255)
                                  aaCCtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaac   <  1:6725608‑M2/36‑33 (MQ=255)
                                  aaCCtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaac   >  1:4421246‑M2/1‑4 (MQ=255)
                                  aACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGc   <  1:2591329‑M2/35‑1 (MQ=255)
                                  aACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGc   >  1:3834598‑M2/2‑36 (MQ=255)
                                   aCAtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaaca  <  1:1265789‑M2/36‑34 (MQ=255)
                                   ACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGCa  >  1:4455150‑M2/1‑36 (MQ=255)
                                   |                                   
CATCATCTCCAAAATCGAAAACCAGGAAGGCCTCAACAACTTCGACGAAATCCTCGAAGCCTCTGACGGCA  >  REL606/1733612‑1733682

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 12 ≤  ATCG  < 22 ≤  ATCG  < 30 ≤  ATCG  < 32 ≤  ATCG