Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA REL606 239,002 A→C A4A (GCA→GCC dnaQ → DNA polymerase III subunit epsilon

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*REL606239,0020AC100.0% 261.0 / NA 68A4A (GCA→GCCdnaQDNA polymerase III subunit epsilon
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base A (0/0);  new base C (28/40);  total (28/40)

GAACTGTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCAATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTATGAACCA  >  REL606/238954‑239049
                                                |                                               
gAACTGTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCAt                                               <  1:4033026/51‑1 (MQ=255)
gAACTGTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCAt                                               <  1:2701599/51‑1 (MQ=255)
gAACTGTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCAt                                               <  1:3152672/51‑1 (MQ=255)
 aaCTGTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCAtt                                              <  1:4767848/51‑1 (MQ=255)
   cTGTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTac                                            >  1:503431/1‑51 (MQ=255)
    tGTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTaca                                           >  1:946680/1‑51 (MQ=255)
     gTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTacac                                          <  1:3618310/51‑1 (MQ=255)
     gTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTacac                                          >  1:6067453/1‑51 (MQ=255)
      tAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACg                                         >  1:1576315/1‑51 (MQ=255)
       aaaaCGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGc                                        >  1:3534378/1‑51 (MQ=255)
         aaCGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCa                                      <  1:523409/51‑1 (MQ=255)
         aaCGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCa                                      >  1:6802811/1‑51 (MQ=255)
          aCGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAg                                     <  1:2555609/51‑1 (MQ=255)
           cGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGa                                    >  1:3567074/1‑51 (MQ=255)
           cGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGa                                    >  1:3881662/1‑51 (MQ=255)
            gATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGAt                                   <  1:1252456/51‑1 (MQ=255)
            gATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGAt                                   >  1:6979811/1‑51 (MQ=255)
             aTAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATc                                  <  1:2425083/51‑1 (MQ=255)
             aTAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATc                                  <  1:2421609/51‑1 (MQ=255)
              tAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGcc                                       >  1:308391/1‑45 (MQ=255)
              tAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGcc                                       >  1:5257619/1‑45 (MQ=255)
              tAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCg                                 <  1:3042928/51‑1 (MQ=255)
               aaGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGAt                                   <  1:3671285/48‑1 (MQ=255)
               aaGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGt                                >  1:4433558/1‑51 (MQ=255)
                  tCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtct                             <  1:827355/51‑1 (MQ=255)
                   ccgACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtctc                            <  1:6793561/49‑1 (MQ=255)
                   cTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtctc                            <  1:3500677/51‑1 (MQ=255)
                   cTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtctc                            <  1:4016179/51‑1 (MQ=255)
                   cTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtctc                            <  1:2713889/51‑1 (MQ=255)
                   cTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtctc                            <  1:5094135/51‑1 (MQ=255)
                   cTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtctc                            >  1:4112814/1‑51 (MQ=255)
                   cTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtctc                            <  1:2424745/51‑1 (MQ=255)
                   cTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtctc                            <  1:3961614/51‑1 (MQ=255)
                   cTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTtctc                            <  1:1241765/51‑1 (MQ=255)
                     gACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGa                          >  1:687897/1‑51 (MQ=255)
                      aCATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGAt                         >  1:3355088/1‑51 (MQ=255)
                       cATAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATa                        <  1:7161495/51‑1 (MQ=255)
                        aTAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATAc                       <  1:2290975/51‑1 (MQ=255)
                         tAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATAcc                      >  1:5967449/1‑51 (MQ=255)
                         tAAATGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATAcc                      >  1:487668/1‑51 (MQ=255)
                          aaaTGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCg                     >  1:5231830/1‑51 (MQ=255)
                             tGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGaaa                  <  1:6425900/51‑1 (MQ=255)
                             tGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGaaa                  <  1:3648020/51‑1 (MQ=255)
                             tGACCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGaaa                  >  1:3326762/1‑51 (MQ=255)
                               aCCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAacc                <  1:4891673/51‑1 (MQ=255)
                               aCCGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAacc                <  1:4873076/51‑1 (MQ=255)
                                ccGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAacca               <  1:1433446/51‑1 (MQ=255)
                                 cGCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAaccac              <  1:5775960/51‑1 (MQ=255)
                                  gCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGa                    <  1:2484331/44‑1 (MQ=255)
                                  gCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAaccacc             <  1:1638036/51‑1 (MQ=255)
                                  gCTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAaccacc             <  1:399706/51‑1 (MQ=255)
                                   cTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCg            <  1:2108748/51‑1 (MQ=255)
                                   cTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCg            >  1:605447/1‑51 (MQ=255)
                                   cTATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCg            >  1:2298361/1‑51 (MQ=255)
                                    tATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCgg           >  1:4081580/1‑51 (MQ=255)
                                    tATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCgg           >  1:5558055/1‑51 (MQ=255)
                                    tATGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCgg           >  1:4812400/1‑51 (MQ=255)
                                      tGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTa         <  1:538376/51‑1 (MQ=255)
                                      tGAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTa         >  1:6186337/1‑51 (MQ=255)
                                       gAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTAt        >  1:2467155/1‑51 (MQ=255)
                                       gAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTAt        <  1:5459560/51‑1 (MQ=255)
                                       gAGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTAt        <  1:6969407/51‑1 (MQ=255)
                                        aGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTATg       <  1:2809911/51‑1 (MQ=255)
                                        aGCACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTATg       <  1:3035686/51‑1 (MQ=255)
                                          cACTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTATGaa     >  1:5746065/1‑51 (MQ=255)
                                           aCTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTATGAAc    >  1:3417393/1‑51 (MQ=255)
                                            cTGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTATGAAcc   <  1:637559/51‑1 (MQ=255)
                                             tGCCATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTATGAACCa  <  1:3104796/51‑1 (MQ=255)
                                                |                                               
GAACTGTAAAACGATAAGTCTGACATAAATGACCGCTATGAGCACTGCAATTACACGCCAGATCGTTCTCGATACCGAAACCACCGGTATGAACCA  >  REL606/238954‑239049

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 30 ≤ ATCG/ATCG < 34 ≤ ATCG/ATCG < 38 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: