Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 4213650–4216670 4216670 1–3021 8 [7] [7] 8 [rrlE]–[rrfE] [rrlE],[rrfE]

CCCCATGCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAACCCCGGTCC  >  NC_007779/4216664‑4216771
       |                                                                                                    
ccccATGCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTCGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAAcc         >  1:1585844/1‑101 (MQ=255)
ccccATGCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAAcc         <  3:1232400/101‑1 (MQ=38)
 cccATGCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAAccc        >  1:22554/1‑101 (MQ=40)
 cccATGCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAAccc        >  3:1199049/1‑101 (MQ=40)
  ccATGCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGGAGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAAcccc       >  1:1250628/1‑101 (MQ=255)
      gCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTCGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAAaccccctc   >  3:1337463/1‑97 (MQ=255)
      gCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAACCCCGGTc   <  3:1269628/101‑1 (MQ=255)
       ccGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAACCCCGGTcc  <  3:246468/101‑1 (MQ=255)
       |                                                                                                    
CCCCATGCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATTAGAAAAACCCCGGTCC  >  NC_007779/4216664‑4216771

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 15 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: