Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 4163780 4163890 111 8 [7] [7] 8 [fkpA] [fkpA]

CGGGTGTTCCGGGGATCCCACCGAATTCTACCCTGGTGTTTGACGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGATGCGAAAGCCGCAGATTCTGCTAAAAAATAAGCATTAAGAACC  >  NC_007779/4163679‑4163821
                                                                                                    |                                          
cGGGTGTTCCGGGGATCCCACCGAATTCTACCCTGGTGTTTGACGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGAt                                            <  1:167785/101‑1 (MQ=255)
             gATCCCACCGAATTCTACCCTGGTGTTTGACGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGATGCGAAAGCCGCAg                               <  1:1104856/101‑1 (MQ=255)
                cccACCGAATTCTACCCTGGTGTTTGACGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGATGCGAAAGCCGCAGAtt                            <  4:99748/101‑1 (MQ=255)
                      gAATTCTACCCTGGTGTTTGACGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGATGCGAAAGCCGCAGATTCTGCTa                      <  4:70857/101‑1 (MQ=255)
                                     gtTTGACGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGATGCGAAAGCCGCAGATTCTGCTAAAAAATAAGCATTaa       <  1:62641/101‑1 (MQ=255)
                                     gtTTGACGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGATGCGAAAGCCGCAGATTCTGCTAAAAAATAAGCATTaa       <  3:105625/101‑1 (MQ=255)
                                        tGACGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGATGCGAAAGCCGCAGATTCTGCTAAAAAATAAGCATTAAGaa    <  1:639852/101‑1 (MQ=255)
                                          aCGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGATGCGAAAGCCGCAGATTCTGCTAAAAAATAAGCATTAAGAAcc  <  3:705157/101‑1 (MQ=255)
                                                                                                    |                                          
CGGGTGTTCCGGGGATCCCACCGAATTCTACCCTGGTGTTTGACGTAGAGCTGCTGGATGTGAAACCAGCGCCGAAGGCTGATGCAAAGCCGGAAGCTGATGCGAAAGCCGCAGATTCTGCTAAAAAATAAGCATTAAGAACC  >  NC_007779/4163679‑4163821

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: