Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 2787150 2787256 107 8 [7] [7] 9 yqaD hypothetical protein

CTCCTCATGATGGACTAGTTATAATAAATAAAGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGTAATAGCGTTAACATTATTATTAAT  >  NC_007779/2787049‑2787173
                                                                                                    |                        
ctcctcATGATGGACTAGTTATAATAAATAAAGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGt                          <  1:1152907/101‑1 (MQ=255)
      atgatgGACTAGTTATAATAAATAAAGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGTAATAGc                    <  1:279258/101‑1 (MQ=255)
      atgatgGACTAGTTATAATAAATAAAGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGTAATAGc                    <  4:58157/101‑1 (MQ=255)
          tgGACTAGTTATAATAAATAAAGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGTAATAGCGTTa                >  3:21031/1‑101 (MQ=255)
               tAGTTATAATAAATAAAGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGTAATAGCGTTAACatt           <  3:1493007/101‑1 (MQ=255)
                     taataaATAAAGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGGAATATCGTTAACattattatt     <  4:107920/101‑1 (MQ=255)
                        taaataaaGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGTAATAGCGTTAACATTATTATtaat  <  1:541127/101‑1 (MQ=255)
                        taaataaaGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGTAATAGCGTTAACATTATTATtaat  <  1:6826/101‑1 (MQ=255)
                                                                                                    |                        
CTCCTCATGATGGACTAGTTATAATAAATAAAGGAAACGAAGAAGTTGAAGGTACCTGGCCTAACAAATTGCAACCTGGAATATACAAAAACATGGGGAGTAATAGCGTTAACATTATTATTAAT  >  NC_007779/2787049‑2787173

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: