Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 2475627 2475974 348 8 [7] [7] 8 [yfdI] [yfdI]

ATGGTGTGATGTCTCAGTATAAAGAAAATTATTTCCATGTATATAAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATAAAAGACAATATATTTAAAAACATTAGATTTATATCATTGTT  >  NC_007779/2475526‑2475667
                                                                                                    |                                         
ttgGTGTGATGTCTCAGTATAAAGAAAATTATTTCCATGTATATAAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATa                                           <  3:593408/100‑1 (MQ=255)
        aTGTCTCAGTATAAAGAAAATTATTTCCATGTATATAAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATAAAAGACaa                                   <  1:1387062/101‑1 (MQ=255)
        aTGTCTCAGTATAAAGAAAATTATTTCCATGTATATAAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATAAAAGACaa                                   <  3:435237/101‑1 (MQ=255)
             tcAGTATAAAGAAAATTATTTCCATGTATATAAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATAAAAGACAatatat                              <  3:966449/101‑1 (MQ=255)
                  ataAAGAAAATTATTTCCATGTATATAAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATAAAAGACAATATATTTaaa                         <  3:517179/101‑1 (MQ=255)
                             tattTCCATGTATATAAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATAAAAGAAAAGATAGGGAAAAACAGTAGAtt              <  4:105696/101‑1 (MQ=255)
                                    aTGTATATAAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATAAAAGACAATATATTTAAAAACATTAGATTTATATCa       <  3:291883/101‑1 (MQ=255)
                                         tataAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATAAAAGACAATATATTTAAAAACATTAGATTTATATCATTGtt  <  3:82099/101‑1 (MQ=255)
                                                                                                    |                                         
ATGGTGTGATGTCTCAGTATAAAGAAAATTATTTCCATGTATATAAAAAACTACACGTAATATATGGAGAATCAAACATACTAACGACTATTACTAACATAAAAGACAATATATTTAAAAACATTAGATTTATATCATTGTT  >  NC_007779/2475526‑2475667

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: