Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 227064–228688 228919–228690 3–1856 9 [7] [7] 8 [rrlH]–rrfH [rrlH],rrfH

AGCCTGTGAAGGTGTACTGTGAGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGACCAAGGGTTCCTGTCCAACGTTAA  >  NC_007779/226963‑227086
                                                                                                    |                       
aGCCTGTGAAGGTGTACTGTGAGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGAc                         >  3:536839/1‑101 (MQ=35)
aGCCTGTGAAGGTGTACTGTGAGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGAc                         >  1:1151447/1‑101 (MQ=35)
  ccTGTGAAGGTGTACTGTGAGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGACCa                       >  3:492199/1‑101 (MQ=35)
        aaGGTGTACTGTGAGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGACCAAGGGtt                 <  1:140111/101‑1 (MQ=35)
           gtgtACTGTGAGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGACCAAGGGTTCCt              <  1:440683/101‑1 (MQ=35)
             gtACTGTGAGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGACCAAGGGTTCCTGt            >  1:941641/1‑101 (MQ=35)
                    gAGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGACCAAGGGTTCCTGTCCAACGt     >  1:601775/1‑101 (MQ=32)
                     aGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGACCAAGGGTTCCTGTCCAACGtt    >  1:1462746/1‑101 (MQ=32)
                       gTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTGACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGACCAAGGGTTCCTGTCCAACGGTaa  <  1:1038487/101‑1 (MQ=9)
                                                                                                    |                       
AGCCTGTGAAGGTGTACTGTGAGGTATGCTGGAGGTATCAGAAGTGCGAATGCTGACATAAGTAACGATAAAGCGGGTGAAAAGCCCGCTCGCCGGAAGACCAAGGGTTCCTGTCCAACGTTAA  >  NC_007779/226963‑227086

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 15 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: