Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
JC JC REL606 3,015,771 IS150 (–) +4 bp coding (1192‑1195/1677 nt) ECB_02816 KpsD protein

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew annotation gene product
* ? REL606 588495 =NA (NA)49 (0.950) 33/66 0.2 noncoding (1/1977 nt) IS150 repeat region
?REL606 3015771 = 57 (1.040)coding (1192/1677 nt) ECB_02816 KpsD protein
* ? REL606 = 301577458 (1.120)47 (0.910) 32/66 0.2 coding (1195/1677 nt) ECB_02816 KpsD protein
?REL606 = 3652533 NA (NA)noncoding (1443/1443 nt) IS150 repeat region

Only 100 of 116 total aligned reads displayed.

TGAATCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAAGCCAGC  >  REL606/3015736‑3015806
                                   |                                   
tGAATCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGGCTCAc                                     >  1:3490997/1‑36 (MQ=255)
 gAATCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACt                                    <  1:3791660/36‑1 (MQ=255)
 gAATCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACt                                    >  1:1723748/1‑36 (MQ=255)
 gAATCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACt                                    <  1:478905/36‑1 (MQ=255)
  aaTCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTT                                   >  1:1318575‑M1/1‑36 (MQ=255)
  aaTCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTT                                   <  1:872366‑M1/36‑1 (MQ=255)
   atttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaccgg                                  <  1:6170468‑M2/4‑4 (MQ=255)
   atttcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacacaac                                  >  1:5425897‑M2/33‑33 (MQ=255)
   aTCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTT                                  >  1:6118039‑M1/1‑36 (MQ=255)
   aTCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTT                                  >  1:3297775‑M1/1‑36 (MQ=255)
   aTCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTT                                  <  1:188746‑M1/36‑1 (MQ=255)
     ttcatcgtccagcaaaatgggtgcagtacaCTTTCt                                <  1:3007280‑M2/6‑1 (MQ=255)
      tctcGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgt                               >  1:4111301‑M1/1‑33 (MQ=255)
      tctcGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgt                               >  1:5653312‑M1/1‑33 (MQ=255)
      tctcGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgt                               >  1:5209127‑M1/1‑33 (MQ=255)
      tctcGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgt                               <  1:1140254‑M1/36‑4 (MQ=255)
      tctcGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgt                               <  1:5039861‑M1/36‑4 (MQ=255)
      tcatcgtccgacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTg                               >  1:1294855‑M2/30‑36 (MQ=255)
      tcatcgtccaacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTg                               <  1:5269797‑M2/7‑1 (MQ=255)
       ctcGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgta                              <  1:6232895‑M1/36‑5 (MQ=255)
       catcgtccaacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGc                              <  1:3212360‑M2/8‑1 (MQ=255)
       catcgtccaacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGc                              >  1:791289‑M2/29‑36 (MQ=255)
        tcGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtac                             >  1:1176597‑M1/1‑31 (MQ=255)
        tcGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtac                             >  1:1278072‑M1/1‑31 (MQ=255)
        atcgtccaacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGcc                             >  1:7402286‑M2/28‑36 (MQ=255)
         cGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtact                            <  1:3464218‑M1/36‑7 (MQ=255)
          gCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactg                           >  1:3867044‑M1/1‑29 (MQ=255)
          gCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTCTtgtactg                           >  1:3234402‑M1/1‑29 (MQ=255)
           gtccaacaaaatgggtgccgtacaCTTTCTGCCCAg                          >  1:5746435‑M2/25‑36 (MQ=255)
           gtccaacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAg                          <  1:5365234‑M2/12‑1 (MQ=255)
           cTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactga                          >  1:2794001‑M1/1‑28 (MQ=255)
           cTGCAAAAGATGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactga                          >  1:1716309‑M1/1‑28 (MQ=255)
            tccaacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCTCAGt                         <  1:6396544‑M2/13‑1 (MQ=255)
            tccaacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGt                         <  1:312984‑M2/13‑1 (MQ=255)
            tccaacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGt                         >  1:3464077‑M2/24‑36 (MQ=255)
             gCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactgacc                        <  1:676952‑M1/36‑11 (MQ=255)
             ccaacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTc                        <  1:4849083‑M2/14‑1 (MQ=255)
              caacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCa                       >  1:6987641‑M2/22‑36 (MQ=255)
              caacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCa                       >  1:6048984‑M2/22‑36 (MQ=255)
               aagagctGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactgacccc                      <  1:652336‑M1/33‑13 (MQ=255)
               aacaaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCAt                      <  1:1538542‑M2/16‑1 (MQ=255)
               aaaaGCTGGATGAAGCCTCACTTTtgtactgacccc                      <  1:681680‑M1/36‑13 (MQ=255)
               aaaaGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactgacccc                      <  1:2299269‑M1/36‑13 (MQ=255)
                acaaaattggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATc                     <  1:3912889‑M2/17‑1 (MQ=255)
                aaaGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactgacccca                     >  1:5698634‑M1/1‑23 (MQ=255)
                aaaGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactgacccca                     <  1:2612123‑M1/36‑14 (MQ=255)
                 aaGCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactgaccccaa                    >  1:5307142‑M1/1‑22 (MQ=255)
                  aaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTTATcca                   >  1:3118564‑M2/18‑36 (MQ=255)
                  aaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATcca                   >  1:3012721‑M2/18‑36 (MQ=255)
                  aaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATcca                   >  1:2688366‑M2/18‑36 (MQ=255)
                  aaaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATcca                   >  1:26606‑M2/18‑36 (MQ=255)
                  aGCTGGAGGAAGCCTCACTTTagtactgaccccaaa                   >  1:3570011‑M1/1‑21 (MQ=255)
                   gCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaa                  >  1:6216316‑M1/1‑20 (MQ=255)
                   gCTGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaa                  >  1:2365250‑M1/1‑20 (MQ=255)
                   aaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATccac                  <  1:1787012‑M2/20‑1 (MQ=255)
                   aaatgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATccac                  >  1:2235403‑M2/17‑36 (MQ=255)
                   aaaggggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATccac                  <  1:5811601‑M2/20‑1 (MQ=255)
                     tGGAGGAAGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaaag                >  1:3094531‑M1/1‑18 (MQ=255)
                     atgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCatccacta                >  1:2764810‑M2/15‑34 (MQ=255)
                      tgggtgcagtaccCTTTCTGCCCAGTCATCCACCaa               >  1:5523567‑M2/14‑36 (MQ=255)
                      tgggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCaa               <  1:4169868‑M2/23‑1 (MQ=255)
                      ggaggaAGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaaagt               >  1:7170893‑M1/1‑17 (MQ=255)
                      ggaggaAGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaaagt               >  1:3520078‑M1/1‑17 (MQ=255)
                       gggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCaaa              <  1:892269‑M2/24‑1 (MQ=255)
                        ggtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATCCAccaacg             >  1:455081‑M2/12‑34 (MQ=255)
                         gtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAaaga            >  1:1122133‑M2/11‑36 (MQ=255)
                         gtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAaaga            >  1:764288‑M2/11‑36 (MQ=255)
                         gtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAaaga            >  1:7416139‑M2/11‑36 (MQ=255)
                         gtgcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAaaga            >  1:289823‑M2/11‑36 (MQ=255)
                         ggaAGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaaagttgg            >  1:2976673‑M1/1‑14 (MQ=255)
                         ggaAGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaaagttgg            <  1:3223186‑M1/36‑23 (MQ=255)
                          gaAGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaacgttgga           >  1:4495874‑M1/1‑13 (MQ=255)
                          gaAGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaaagttgga           <  1:6289932‑M1/36‑24 (MQ=255)
                           gcagtacaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAaagaag          <  1:6414640‑M2/28‑1 (MQ=255)
                           aaGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaaggttggac          <  1:5356089‑M1/36‑25 (MQ=255)
                            cagtacaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAaagaaga         >  1:4150525‑M2/8‑36 (MQ=255)
                            aGCCTCACTTTtgtactgaccccaacaagttggaca         >  1:848799‑M1/1‑11 (MQ=255)
                            aGCCTCACTTTtgtactgaccccaaaaagttggaca         >  1:5111527‑M1/1‑11 (MQ=255)
                             gCCTCACTTTtgtactgaccccaaaaagttggacag        >  1:7125022‑M1/1‑10 (MQ=255)
                               tacaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAAGc      >  1:1779211‑M2/5‑36 (MQ=255)
                               tacaCTTGCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAAGc      <  1:7300906‑M2/32‑1 (MQ=255)
                               cTCACTTTtgtactgaccccaaaaagttggacagtt      <  1:3970802‑M1/36‑29 (MQ=255)
                               cTCACTTTtgtactgaccccaaaaagttggacagtt      >  1:2861377‑M1/1‑8 (MQ=255)
                                tCACTTTtgtactgaccccaaaaagttggacagtta     >  1:2435280‑M1/1‑7 (MQ=255)
                                acaCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAAGcc     >  1:3060729‑M2/4‑36 (MQ=255)
                                acACTATCAGCCCAGACATCCACCAAAGAAGAagcc     <  1:3209652/35‑1 (MQ=21)
                                 caCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGACGAAGCCa    >  1:4535629‑M2/3‑36 (MQ=255)
                                 cACTTTtgtactgaccccaaaaagttggacagttaa    >  1:577402‑M1/1‑6 (MQ=255)
                                  aCTTTtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaa   >  1:396217‑M1/1‑5 (MQ=255)
                                  aCTTTtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaa   >  1:5007517‑M1/1‑5 (MQ=255)
                                  aCTTTtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaa   <  1:4029203‑M1/36‑32 (MQ=255)
                                  aCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAAGCCAg   >  1:6473681‑M2/2‑36 (MQ=255)
                                  aCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAAGCCAg   <  1:77937‑M2/35‑1 (MQ=255)
                                  aCTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAAGCCAg   >  1:1928816‑M2/2‑36 (MQ=255)
                                   cTTTtgtactgaccccaaaaagttggacagttaaac  <  1:2692004‑M1/36‑33 (MQ=255)
                                   cTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAagccagc  >  1:5001454/1‑36 (MQ=255)
                                   cTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAagccagc  <  1:2673107/36‑1 (MQ=255)
                                   cTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAagccagc  >  1:2504498/1‑36 (MQ=255)
                                   cTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAagccagc  >  1:4661502/1‑36 (MQ=255)
                                   cTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAagccagc  <  1:6002030/36‑1 (MQ=255)
                                   |                                   
TGAATCTCTCGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGCCTCACTTTCTGCCCAGTCATCCACCAAAGAAGAAGCCAGC  >  REL606/3015736‑3015806

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 11 ≤  ATCG  < 20 ≤  ATCG  < 30 ≤  ATCG  < 32 ≤  ATCG